ನಮ್ಮನ್ನು ಸ೦ಪರ್ಕಿಸಿ

MK ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆ೦ಟರ್
ಬಿ.ಎ೦. ರಸ್ತೆ, ತಣ್ಣೀರಹಳ್ಳ, ಹಾಸನ-573201.

www.mkconvention.com

ದೂರವಾಣಿ:                                       
ಫ್ಯಾಕ್ಸ:                                         
ಮೊಬೈಲ್:                                       
ಇಮೇಲ್: mkccinfo@gmail.com